Ashirora🦄Tshueiyayo🦄Phos🦄Penos🦄Hiclyonos🦄Nosukusugi🦄Nosi🦄Hitot🦄Aisatoke🦄Nadako