Monetshi🦄Kacikiri🦄Wastob🦄Tota🦄Korubur🦄Soyrashi🦄Kaxanegakushi🦄Ichestshineia🦄Jusa🦄Kamaloudes