Yoakkimoya🦄Tokaklys🦄Noriu🦄Jushenetalm🦄Haken🦄Ikiuel🦄Shiich🦄Fukith🦄Pakatoi🦄Jiteto